travaillerchezlidl.be

Travailler chez #TeamLidl
Offres d'emploi Login Favoris

Waar staat de Lidl Jobbus?

Jobbus NL 2

Bijzonder wedstrijdreglement 'Waar staat de Lidl Jobbus?'

 

1. Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België, beschikt over een facebookprofiel in overeenstemming met de ‘Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden’ van Facebook zoals van toepassing op de datum van de aanvang van de wedstrijd.

De wedstrijd zal worden gepromoot door middel van een Facebookadvertentie die van start gaat op 13/04/2022 vanaf 10u tot en met 20/04/2022 om 17u.

2. Wedstrijdduur

De wedstrijd loopt vanaf 13/04/2022 vanaf 10u tot en met 20/04/2022 om 17u00.

3. Prijzen

Er zal slechts 1 winnaar worden gekozen. De winnaar krijgt als prijs een waardebon t.w.v. 50 euro die kan worden besteed in een Belgische Lidl-winkel naar keuze.

4. Wedstrijdverloop

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet er aan 2 verschillende voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde bestaat uit het maken van een selfie op de locatie van de Lidl Jobbus die wordt afgebeeld in de advertentie én deze te posten onder de Facebookadvertentie. Enkel inzendingen die onder de post verschijnen, zijn geldig voor deelname. Daarnaast moet de deelnemer ook langskomen en solliciteren op 20/04 (9u – 17u) op de Lidl Jobbus.
 2. Inzendingen worden geëvalueerd op basis van inspanning en tijd. De eerste persoon die op de Lidl Jobbus langskomt op 20/04 en ook effectief heeft gereageerd op de Facebookadvertentie maakt kans op de waardebon t.w.v. 50 euro. 
 3. Alle deelnames blijven na bekendmaking van de winnaars onder de wedstrijdpost staan, tenzij de fan uitdrukkelijk vraagt om zijn/haar reactie te verwijderen. Na afloop en afronding van de wedstrijd wordt de wedstrijdpost en alle bijhorende persoonsgegevens gewist.

Het winnen van de waardebon staat volledig los van een al of niet succesvolle sollicitatie.

5. Contactgegevens - bekendmaking winnaars

De winnaar wordt binnen de 3 dagen na afloop van wedstrijd gecontacteerd door recruitment@lidl.be.

Lidl behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren als blijkt dat deze persoon jonger is of onder een vals account deelneemt.  

De contactgegevens worden bijgehouden tot de waardebon is bezorgd bij de winnaar. Dan worden deze geschrapt uit onze database. (Deze gegevens worden maximum 1 maand bijgehouden)

6. Andere

De wedstrijd worden gepromoot door middel van een Facebookadvertentie, maar wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd.  Voor de inhoud van de wedstrijd is uitsluitend Lidl Belgium GmBH & Co. KG de organisator – en niet Facebook – verantwoordelijk. 

Lidl wijst de deelnemer op het feit dat het vrijwillig ‘posten’ van een foto/reactie op de post rond de wedstrijd  impliceert dat de privacy policy van Facebook van toepassing wordt en Lidl hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed. Meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Facebook vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen.

Adres en privacyverklaring van Facebook:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland;
Link privacyverklaring: Facebook

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Inleiding

1.1. Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die worden georganiseerd door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met vaste inrichting in België te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J en met ondernemingsnummer 0451.881.923 (hierna “LIDL” genoemd),

1.2. De specifieke voorwaarden die voor een welbepaalde wedstrijd van toepassing zijn, worden bekend gemaakt via een bijzonder wedstrijdreglement. Het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement worden hierna samen het ‘Wedstrijdreglement’ genoemd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. Afwijkingen door het bijzonder wedstrijdreglement op het algemene wedstrijdreglement dienen beperkend gelezen en geïnterpreteerd te worden.

Het Wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden onder de Facebookpost van de desbetreffende wedstrijd.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die minimum 18 jaar oud is en in België of het Groothertogdom Luxemburg is gedomicilieerd (hierna “Deelnemer(s)” genoemd), kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

 • de personeelsleden, wettelijk vertegenwoordigers en bestuurders van de LIDL-groep,
 • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, waaronder eveneens de personeelsleden van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor,
 • de familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen,
 • de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen indien dit uitdrukkelijk zo bepaald is in het bijzonder wedstrijdreglement op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat LIDL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. LIDL houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door LIDL bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. LIDL kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen samen.

Elke persoon kan gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd 1 maal deelnemen en 1 maal winnen. In geval van meerdere deelnames wordt enkel de eerste door LIDL ontvangen deelname weerhouden.

In het geval de Deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de Deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Per gezin kan slechts één prijs worden gewonnen. Onder een gezin worden alle personen verstaan die op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn. In voorkomend geval wordt de prijs toegekend aan het gezinslid wiens deelname als eerste door LIDL werd ontvangen.

2.4. LIDL kan te allen tijde een kopie van een officieel document opvragen ter controle dat de Deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

2.5. Er kan enkel geldig aan de wedstrijd worden deelgenomen binnen de door het bijzonder wedstrijdreglement bepaalde duur van de wedstrijd.

2.6. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetkosten, ….) uitgezonderd, is de Deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan LIDL voor de deelname aan een wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement is deelname aan een wedstrijd niet afhankelijk van enige aankoopverplichting.

2.7. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.

3. Uitsluitingsgronden

3.1. Zelfs indien de Deelnemer aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan LIDL een Deelnemer van (verdere) deelname aan de wedstrijd uitsluiten (diskwalificeren) in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd vermoedt.

Worden onder andere - doch niet uitsluitend - aanzien als misbruik, misleiding of kwade trouw:

 • pogingen tot fraude of het aanwenden van een ongeoorloofd manoeuvre om de winstkansen om te verhogen;
 • inzendingen die in strijd zijn met de openbare orde of andere wettelijke bepalingen dan wel de rechten van derden;
 • inzendingen die aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn.

3.2. LIDL behoudt zich in geval van uitsluiting het recht voor om de Deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door LIDL geleden schade.

3.3. De uitsluiting van de Deelnemer aan de wedstrijd gebeurt onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die LIDL gebeurlijk ten aanzien van de uitgesloten Deelnemer zou kunnen ondernemen.

4. Wedstrijdverloop

4.1. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie, ...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

4.2. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de Deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere Deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of de schiftingsvraag bepaald uit alle Deelnemers met het juiste antwoord.

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de Deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben.

4.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de Deelnemer betreft, zoals een foto, tekst of video, wordt de winnaar of worden de winnaars bepaald door LIDL in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de Deelnemer LIDL de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te gebruiken, te verwerken, te publiceren of te laten reproduceren op welke drager dan ook en deze desgevallend te (laten) distribueren.

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart LIDL tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de Deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

LIDL is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien LIDL vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet (meer) gepast wordt bevonden.

4.4. Indien tijdens een wedstrijd georganiseerd via de social media rekening wordt gehouden met het aantal ‘likes’ dan worden hiermee alle standaard-emoji's bedoeld die aangeduid kunnen worden.

4.5. Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen worden in aanmerking genomen.

4.6. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.

4.7. Behoudens in de gevallen bepaald in het Wedstrijdreglement wordt over de uitslag en het verloop van een wedstrijd niet gecommuniceerd.

5. Prijzen

5.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

5.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5.4. LIDL kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

5.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat LIDL bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. 

Bijvoorbeeld indien de prijs:

 • een toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, bezoek, ...) dan behelst deze louter dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De modaliteiten van de toegang worden door de organisator van de activiteit bepaald,
 • een geschenkbon betreft dan kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd,
 • een gezinsticket betreft, gaat het om een ticket dat vier personen toegang geeft tot het betreffende evenement.

5.6. De prijs wordt door LIDL overhandigd of geleverd aan de klant.

Indien de prijs wordt overhandigd, wordt deze enkel en alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document.

Indien LIDL de prijs aan de winnaar laat leveren, worden de leveringskosten gedragen door LIDL. Eventueel bijkomende kosten of taksen vallen ten laste van de winnaar.

5.7. Indien voor een prijs hoogdringendheid geldt (zoals het toegangsrecht tot een evenement), kan van de Deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn of de prijs zelf te komen ophalen. Dit zal worden vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. Indien dit voor de Deelnemer onmogelijk is, kan LIDL de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

5.8. Indien de Deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de Deelnemer zijn recht op de prijs en kan LIDL de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

6. Aansprakelijkheid

6.1. LIDL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade - materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks - die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs.

6.2. LIDL is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens laattijdig werden medegedeeld.

6.3. LIDL is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van LIDL.

6.5. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.

6.6 Indien LIDL genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, een film of evenement, kan er bij annulering of afgelasting lastens LIDL geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

6.8. LIDL verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

6.9. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website.

6.10. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van LIDL doet geen afbreuk aan het feit dat LIDL in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers. 

6.11.  Wanneer een wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt LIDL zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7. Persoonsgegevens

7.1 Bij deelname aan een wedstrijd deelt de Deelnemer aan LIDL persoonsgegevens mee.

7.2 De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement. Hierbij worden de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG  (afgekort AVG) strikt nageleefd.

7.3  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

7.4 Een aangifte voor de verwerking van persoonsgegevens werd ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

7.5 De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

7.6 De winnaars van de wedstrijd verlenen LIDL de toestemming om in het kader van de communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te publiceren.

7.7 De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorzien tick box op de registratiepagina zal de LIDL nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van LIDL ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

7.8 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar privacy@lidl.be of een brief naar Lidl Belgium GmbH & Co. KG, t.a.v. de Privacy Officer, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat LIDL de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van LIDL te worden gelezen als verwijzend naar zowel LIDL als haar mede-organisator(en).

9. Aanvaarding – aanvraag Wedstrijdreglement

9.1. Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de Deelnemer de bevestiging in dat hij voorafgaand aan zijn deelname kennis kon nemen van het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement en deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die LIDL, de gebeurlijk tussenkomende gerechtsdeurwaarder of een aangestelde jury in verband met de wedstrijd zal treffen. De genomen beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk en staan niet open voor enig verhaal.

9.2. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.3. LIDL kan op elk moment het Wedstrijdreglement aanpassen.

9.4. Wanneer een van de bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.5 Na expliciete vraag daartoe wordt het Wedstrijdreglement kosteloos toegezonden aan wie daarom verzoekt.

10. Toezicht - Controle

De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van LIDL.

11. Geschillen

Op het Wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen LIDL en de Deelnemer ontstaat in het kader van een wedstrijd waarop dit Wedstrijdreglement van toepassing is, is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen LIDL en de Deelnemer aangaande de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van dit Wedstrijdreglement en de wedstrijden waarop het van toepassing is behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

De Deelnemer verbindt zich er toe in geval van discussie aangaande de wedstrijd of het Wedstrijdreglement eerst in overleg met LIDL een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.